NIS2 a jej výhody
pre spoločnosti

Dodržiavanie súladu s pravidlami NIS2 a súvisiacou legislatívou zvyšuje kybernetickú bezpečnosť, posilňuje dôveru zákazníkov a znižuje riziko pokút.

Zvýšená bezpečnosť dát

Posilnenie ochrany citlivých informácií a systémov.

Súlad s reguláciou

Vyhnite sa pokutám tým, že budete dodržiavať súvisiace právne normy.

Zlepšená reputácia

Dôvera zákazníkov a partnerov vo vaše bezpečnostné opatrenia.

Odolnosť proti hrozbám

Lepšie zvládanie a reakcia na kybernetické útoky.

Prevencia finančných strát

Menej bezpečnostných incidentov znamená nižšie náklady na nápravy.

Podpora zo strany štátu

Prístup k národným zdrojom a podpora pri riešení kybernetických incidentov.

Posilnenie kybernetickej ochrany v EÚ: Úloha NIS2 v ochrane spoločností

NIS2, druhá revízia smernice o bezpečnosti sieťových a informačných systémov, predstavuje kľúčový krok Európskej únie v snahe o posilnenie kybernetickej odolnosti na vnútroštátnej aj nadnárodnej úrovni. Táto smernica sa zameriava na zvýšenie bezpečnostných opatrení v kritických sektoroch a digitálnych službách, zavádza prísnejšie požiadavky na správu rizík a hlásenie incidentov.

NIS2 rozširuje rozsah pôvodnej smernice tým, že zahŕňa viac sektorov a typov spoločností.

Všetky subjekty zahrnuté pod smernicou sú povinné implementovať prísne bezpečnostné protokoly, zlepšiť správu rizík a posilniť schopnosť odolávať a reagovať na kybernetické útoky. Okrem toho musia tieto organizácie zabezpečiť pravidelné auditovanie svojich bezpečnostných opatrení a reportovať vážne kybernetické incidenty príslušným národným orgánom.

Aktuálna Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike za rok 2023.

Jedným z kľúčových aspektov NIS2 je zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti. Organizácie musia poskytovať podrobné správy o svojich bezpečnostných politikách a o tom, ako riešia vnútorné aj vonkajšie bezpečnostné hrozby. Tieto informácie sú kritické pre národné regulačné orgány, ktoré majú za úlohu monitorovať dodržiavanie smernice a zabezpečiť, že všetky subjekty podliehajúce smernici sú adekvátne chránené.
V dnešnej dobe, keď sa kybernetické útoky stávajú čoraz sofistikovanejšími a častejšími, sa Európska únia rozhodla prijať aktualizovanú verziu smernice o bezpečnosti sieťových a informačných systémov, známu ako NIS2. Táto smernica je zásadná pre zabezpečenie, že organizácie v kľúčových sektoroch ako energetika, doprava, zdravotníctvo a digitálne služby sú lepšie chránené proti kybernetickým hrozbám.

NIS2 tiež podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a zlepšuje schopnosť reagovať na incidenty na nadnárodnej úrovni. Zriadením sieťových skupín a informačných centier sa zvyšuje efektivita výmeny informácií a koordinácie medzi krajinami pri riešení cezhraničných kybernetických hrozieb.

Implementácia NIS2 so sebou prináša nemalé výzvy.


Spoločnosti musia investovať do nových technológií a školenia zamestnancov, aby splnili prísne požiadavky smernice. Tieto investície však majú svoje opodstatnenie v podobe znižovania rizík a zvýšenia celkovej kybernetickej odolnosti.

Vzhľadom na význam a dopad tejto smernice je dôležité, aby si všetky dotknuté strany boli vedomé svojich povinností a zaviedli potrebné opatrenia na ochranu svojej infraštruktúry. Kybernetická bezpečnosť nie je len technická otázka; je to strategická priorita, ktorá vyžaduje komplexné a koordinované úsilie na všetkých úrovniach organizácie a spoločnosti ako celku.

Kľúčové prvky smernice NIS2 pre zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

  • Rozšírený rozsah pôsobnosti: Smernica teraz pokrýva viac sektorov a zvyšuje počet podnikov podliehajúcich regulácii.
  • Prísnejšie bezpečnostné protokoly: Zavedenie prísnejších bezpečnostných opatrení a povinností pre zlepšenie ochrany.
  • Zvýšená zodpovednosť a transparentnosť: Organizácie musia poskytovať pravidelné správy o svojich bezpečnostných opatreniach.
  • Podpora medzištátnej spolupráce: Vytvorenie mechanizmov pre lepšiu výmenu informácií a koordináciu reakcií na incidenty medzi EÚ členskými štátmi.
  • Zlepšenie reakcie na incidenty: NIS2 podporuje výstavbu a údržbu pokročilých systémov na detekciu a reakciu na kybernetické hrozby.
  • Dlhodobé znižovanie rizík: Investície do bezpečnosti podľa NIS2 sú základom pre znižovanie budúcich bezpečnostných rizík a zvyšovanie odolnosti.

Kompletné znenie smernice NIS2 nájdete na tomto odkaze.

Otázky a odpovede

Nájdite rýchle odpovede na najčastejšie otázky. Váš sprievodca pre jasné a stručné informácie.

Čo je NIS2?

NIS2 je revízia pôvodnej smernice EÚ o bezpečnosti sieťových a informačných systémov, ktorá zavádza prísnejšie bezpečnostné požiadavky pre kritické sektory a digitálne služby.

Ktoré sektory sú ovplyvnené NIS2?

NIS2 sa vzťahuje na široké spektrum sektorov vrátane energetiky, dopravy, zdravotníctva, digitálnych infraštruktúr, verejných správ a mnohých ďalších.

Aké sú hlavné požiadavky NIS2?

Smernica (a z nej vyplývajúca legislatíva SR) vyžaduje od spoločností zlepšenie bezpečnostných politík, zavedenie opatrení proti kybernetickým hrozbám a posilnenie incidentného manažmentu.

Ako môže spoločnosť zabezpečiť súlad s NIS2?

Spoločnosti by mali vykonávať pravidelné bezpečnostné audity, aktualizovať svoje bezpečnostné systémy a školiť zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Aké sú dôsledky nesúladu so smernicou NIS2?

Nesúlad s legislatívou, spojenou s NIS2, môže viesť k vysokým finančným pokutám, právnym dôsledkom a poškodeniu reputácie spoločnosti na trhu.

NIS2 novinky

Chcete byť informovaný o novinkách v smernici NIS2? Zadajte Váš e-mail a prihláste sa na odber najnovších informácií, exkluzívnych článkov a pozvánok na odborné workshopy.

Ďakujeme za Váš záujem!
Oops! E-mail má nesprávny tvar.